מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 45% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪460.

סטודנטים יקרים,

שימו לב לפערים קטנים בקורס:

1) חסר באופן חלקי נושא קטן שנקרא "מימון".

2) בפרק של בנקים וכסף, חלק מהסימונים של נדב הם שונים.

חלק ראשון

חשבונאות לאומית (שיעור חינם)

לצפייה

הגדרת התוצר, מדידת התוצר דרך השימושים הסופיים, החיסכון במשק, מדידת התוצר דרך הערך המוסף, מדידת התוצר דרך ההכנסות, מיסים עקיפים וסובסידיות, מדידת פעילות הממשלה, תוצר לנפש ומגוון שאלות

3 שעות ו-28 דקות

תרגול נוסף - חשבונאות לאומית

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על חשבונאות לאומית ברמות קושי שונות

שעתיים ו-55 דקות

חלק שני

ערך נוכחי נקי, שיעור תשואה פנימי, העדפה בין פרוייקטים ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעה ו-58 דקות

חלק שלישי

התצרוכת הפרטית

הוספה לסל: ₪30

מבוא והגדרות, פונקציית תצרוכת פרטית מצרפית, נטייה שולית לצרוך פוחתת, השפעת גורמים נוספים על התצרוכת הפרטית ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-22 דקות

חלק רביעי

שוק ההון הראשוני (שוק ההלוואות)

הוספה לסל: ₪30

שיווי משקל בשוק ההון הראשוני וקביעת שער הריבית, שינויים אפשריים בשיווי משקל, תצרוכת פרטית התלויה שלילית בריבית ותרגול עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעה ו-46 דקות

חלק חמישי

בנקים וכסף

הוספה לסל: ₪30

הגדרות, הבנקים המסחריים, עירויים פנימיים, עירויים חיצוניים, יחס מזומן-עו"ש קבוע, שאלות ממבחני עבר ותרגול עם שאלות במגוון רמות קושי

שעתיים ו-15 דקות

חלק שישי

המודל הקלאסי ותורת הכמות של הכסף

הוספה לסל: ₪30

הביקוש לכסף ומהירות המחזור, שוק הכסף, מדיניות מוניטרית, הדיכוטומיה הקלאסית, מדיניות פיסקאלית, טווח קצר לעומת טווח ארוך ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

3 שעות ו-7 דקות

חלק שביעי

מודל קיינסיאני במשק סגור ומדיניות פיסקאלית

הוספה לסל: ₪30

שיווי משקל, המכפיל הקיינסיאני, פער דיפלציוני ואינפלציוני, מדיניות פיסקאלית, שאלות ממבחני עבר ומגוון שאלות נוספות

שעתיים ו-11 דקות

תרגול נוסף - מודל קיינסיאני במשק סגור ומדיניות פיסקאלית

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מודל קיינסיאני במשק סגור ברמות קושי שונות

שעה ו-34 דקות

חלק שמיני

מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף ומדיניות מוניטרית

הוספה לסל: ₪30

שוק הכסף, מדיניות מוניטרית ופיסקאלית, מדיניות בתעסוקה מלאה, מלכודת הנזילות, המכפיל הקיינסיאני במשק עם שוק כסף, שאלות ממבחני עבר ושאלות נוספות

שעה ו-47 דקות

תרגול נוסף - מודל קיינסיאני עם שוק הכסף

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מודל קיינסיאני עם שוק כסף ברמות קושי שונות

שעה ו-11 דקות

חלק תשיעי

עקומת AD, עקומת SAS, עקומת LAS, שיווי משקל, מדיניות פיסקאלית ומוניטרית, שיפורים טכנולוגיים, שינויים בכמות ההון, סטגפלציה, השפעת המס היחסי על הטווח הארוך ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

4 שעות

חלק עשירי

שוק מטבע החוץ ומאזן התשלומים

הוספה לסל: ₪30

שער החליפין, הביקוש למטבע חוץ, היצע מטבע החוץ, משק שמשפיע על המחירים העולמיים, תנועות ההון, מאזן התשלומים, שאלות ממבחנים ושאלות נוספות

שעה ו-2 דקות

חלק אחד עשר

מודל קיינסיאני במשק פתוח

הוספה לסל: ₪30

סוגים של משטרי שער חליפין, מדיניות במשק עם שע"ח קבוע, מדיניות במשק עם שע"ח נייד, העברות חד צדדיות, משק ללא תנועות הון, פרדוקס החיסכון, שאלות ממבחני עבר ומגוון שאלות נוספות

3 שעות ו-19 דקות

תרגול נוסף - מודל קיינסיאני במשק פתוח

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מודל קיינסיאני במשק פתוח ברמות קושי שונות

שעתיים ו-27 דקות

חלק שנים עשר

מרתון שאלות ממבחנים

הוספה לסל: ₪30

מרתון Zoom שהועבר ב-live לסטודנטים מבן גוריון

4 שעות ו-44 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 15 שיעורים
אורך הקורס: 38 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום